Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Wanneer u een afspraak maakt met mij voor de behandeling van een klacht en u op die afspraak verschijnt hebben wij een behandelovereenkomst. Dit is een mondelinge overeenkomst. Als u dat wenst kunnen we die overeenkomst ook schriftelijk vastleggen. Daartoe kunt u deze overeenkomst uitprinten en meebrengen naar de afspraak. Ik zal die ondertekenen en u krijgt een kopie.

Voor een behandeling van een kind onder de 12 jaar is toestemming nodig van beide ouders mits ze beiden het ouderlijk gezag hebben. Ook dat kunnen we mondeling overeenkomen, ik zal u dan vragen naar de toestemming van ‘Ouder 2’. Het is wenselijk wanneer beide ouders bij het eerste consult van het kind aanwezig kunnen zijn. Het kind kan alleen gezien worden in aanwezigheid van minimaal één ouder.

Kinderen tussen de 12 en de 16 jaar mogen gezien worden zonder de ouder(s) en moeten óók zelf toestemming geven voor de behandeling, naast de toestemming door de ouders.

Indien u dat wenst kunnen we de behandelovereenkomst voor uw kind ook schriftelijk vastleggen, daarvoor kunt u de behandelovereenkomst kind uitprinten en meebrengen naar de afspraak. Ik zal die ondertekenen en u krijgt een kopie.

Het advies van mijn beroepsvereniging is om schriftelijke behandelovereenkomsten af te sluiten.

Of wij nu een mondelinge of schriftelijke behandelovereenkomst vast leggen, de voorwaarden zijn gelijk en luiden als volgt:

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst:

. De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

. De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider( ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijke gezag hebben.

. De homeopaat houdt een patiëntendossier bij. De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

. De homeopaat verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de homeopaat të verstrekken.

. De homeopaat betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Voor uitzonderingen hierop is de schriftelijke toestemming nodig van de patiënt.

. De homeopaat verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-zorgverlener of een arts, indien de behandeling niet effectief en/of toereikend is.

. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de patiënt tegen het advies in van de homeopaat de overeenkomst beëindigt, zal de patiënt op verzoek van de homeopaat een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de homeopaat in de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De homeopaat kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De homeopaat zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de patiënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

. De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling van 110,—euro voor het eerste consult. Dit eerste consult duurt 1 1/2 uur; per vervolgconsult is het tarief 80,— euro.

. Betalingswijze van de behandelingen is per PIN,betaalverzoek, contant of per rekening (betaaltermijn 14 dagen).

. De patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch of per e-mail af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

. Voor klachten over de behandeling kan de patiënt zich voor het klachtrecht wenden tot de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt.